TKV VEDTÆGTER

Vedtægter for Beboer- og aktivitetsforeningen
Tøjhushave Kvarterets Venner (TKV)

Indledning

§1. Tøjhushave Kvarterets Venner, TKV er en forening, hvor alle beboere, brugere, foreninger, erhvervsdrivende og institutioner i Kvarterløftområdet (Tøjhushavekvarteret) kan optages som medlemmer. Det er muligt at optage medlemmer, der har adresse på de veje, der udgør den geografiske afgræsning af Kvarterløftområdet: Østergade (begge sider), Udbyhøjvej, Laksegade (begge sider) og Toldbodgade fra Østervold til Fjordgade.

§2. Foreningen er stiftet den 15. september 2001.

§3. Foreningen har hjemsted i Tøjhushavekvarteret i Randers Kommune.

Formål

§4. Foreningens formål er at igangsætte, støtte og koordinere sociale og kulturelle aktiviteter i Tøjhushavekvarteret samt at varetage Tøjhushavekvarterets interesser udadtil. Herudover er det TKV’s formål at understøtte Tøjhuskvarterets fællesfaciliteter i Beboer- og Aktivitetshuset Remisen. Remisen kan således efter ansøgning eller ved TKV’s egen drift bevilges midler til fælles aktiviteter, udstyr og inventar.

§5. Foreningens bestyrelse varetager kontakten til Randers Kommune via dennes kontaktperson og er i øvrigt talerør og eneste officielle repræsentant for hele Tøjhushavekvarteret.

§6. Foreningen nedsætter og støtter fornødne arbejdsgrupper. Disse fungerer med ansvar overfor bestyrelsen. Bestyrelsen kan således tage initiativ til eller opfordre til at danne eller vække slumrende arbejdsgrupper i hele Tøjhushavekvarteret.

§7. Bestyrelsen har ansvaret for at informere om TKV’s aktiviteter via kvartersbladet, evt. hjemmeside og pressemeddelelser.

§8. Foreningen administrerer overførte midler fra Kvarterløft-beboerpuljen eller andre midler, der tilfalder foreningen og kvarteret. Beløbet anvendes til informationsarbejde og arbejde jævnfør §4. – herudover kan foreningen disponere over indtægt fra administration af ”beboerparkering”.

Myndighed

§9.
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Går formanden af mellem to generalforsamlinger træder næstformanden automatisk ind som formand.
Stk. 3. Går næstformanden også af mellem to generalforsamlinger, konstituerer bestyrelsen selv en formand fra sin midte eller indkalder til ekstraordinær generalforsamling og vælger ny formand.

Bestyrelsens sammensætning

§10. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.
Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges desuden tre til seks personer og to suppleanter blandt TKV’s medlemmer, som har bopæl i Tøjhushavekvarteret/kvarterløftsområdet. Antallet af beboerrepræsentanter afstemmes i forhold til om Beboer- og Akltivitetshuset vælger at udpege en repræsentant. Se §10.1.

§10.1. Herudover kan Bestyrelsen for Beboer- og Aktivitetshuset Remisen udpege en repræsentant. Hvis denne repræsentant forlader bestyrelsen i udpegningsperioden, kan Remisen udpege en ny repræsentant.

§10.2. Der er valg til bestyrelsen hvert år, hvor halvdelen af bestyrelsen er på valg. Bestyrelsens medlemmer sidder to år af gangen.

Medlemsforhold

§11. Alle medlemmer, der har betalt det af generalforsamlingen vedtagne kontingent, har stemmeret.

§12.
Stk. 1. Generalforsamlingen kan beslutte, at der kan tegnes husstandsmedlemsskab, der gælder for en familie med to voksne og børn under 18 år.
Stk. 2. Institutioner, erhvervsdrivende, foreninger og beboere har hver én stemme pr. medlemskab.
Stk. 3. Alle medlemskaber følger kalenderåret.

§13. Man kan kun stemme ved personligt fremmøde.

Generalforsamling

§14. Der afholdes generalforsamling en gang årligt i april.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/3 del af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter modtagelse af begæring.

§15. Der indkaldes til generalforsamling således:
Stk. 1. Generalforsamlingen annonceres mindst 3 uger forinden via medlemmernes e-mailadresser, bestyrelsesreferater, opslag i Beboer- og Aktivitetshuset og om muligt ved opslag på Kulturhuset, i Underværket, i butikker i Tøjhushavekvarteret, i blad og på evt. e-net hjemmeside.

§16. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

§17. Endelig dagsorden sendes via e-mail til medlemmerne og dagsordenen sættes op i Beboer- og aktivitetshuset Remisen og om muligt sættes dagsordenen op på Kulturhuset, i Underværket, i butikker i Tøjhushavekvarteret, i Tøjhushavekvarterets Blad og evt. på e-net hjemmeside, senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

§18. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Afstemningen skal finde sted skriftligt, såfremt blot én af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

§19. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning og godkendelse
3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand blandt beboerne
8. Valg af tre til seks bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af to beboersuppleanter til bestyrelsen
10. Valg af to revisorer
11. Remisen herunder valg af op til tre repræsentanter til Remisens bestyrelse
12. Eventuelt

§20. Foreningens bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, med mindre bestyrelsen har handlet groft uforsvarligt ved retsstridig handling eller undladelse.

§21. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved fire medlemmers fremmøde. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

§22. Bestyrelsen holder møde minimum to til fire gange årligt og i øvrigt efter behov.

§23. Suppleanter modtager indkaldelser og referater m.m. på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§24. Alle bestyrelsesmøder er offentlige. Der kan efter behov afholdes vejledende stormøder.

§25. Bestyrelsen kan mellem to generalforsamlinger udpege personer, der har gjort en særlig og ekstraordinær indsats for Tøjhushavekvarteret, til et kontingentfrit æresmedlemsskab af TKV. Æresmedlemsskabet godkendes endeligt på den førstkommende generalforsamling. Æresmedlemmer har de ordinære medlemmers almindelige rettigheder og medlemsfordele i TKV, men har ikke stemmeret i besluttende forsamlinger, hvis personen fraflytter kvarteret.

§26. Ændring af vedtægter kan foregå ved vedtagelse på to efter hinanden følgende lovligt varslede generalforsamlinger

Foreningens opløsning

§27. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. Ved opløsning af foreningen overgår eventuel formue til Beboer- og Aktivitetshuset Remisen i Tøjhushavekvarteret. Hvis denne ikke eksisterer, overgår formuen til sociale eller kulturelle formål, der kommer Tøjhushavekvarterets beboere til gode.

§28. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

2014 JamSession © All rights reserved.